Politikalar

Kuruluşumuz, müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde kalite düzeyinde hizmetler sunmayı en temel hedef olarak kabul etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için;

• Kalitenin geliştirilmesi her zaman teşvik edilecektir,

• Her hizmet için yeterli ve nitelikli personel ayrılacaktır,

• Bilim ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, gerekli olanların kullanılması sağlanacaktır,

• Kullanılacak malzemelerde kalite ön planda tutulacaktır,

• Olabilecek problemleri en kısa sürede gidermek suretiyle hizmet kalitesinin sürekliliği sağlanacaktır,

• Hizmet planlamamızda çevre uyumluluğu göz önünde bulundurulacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanun ve mevzuatlara uyan, verdiği taahhütleri zamanında yerine getiren, ilkeli ve dürüst bir şirket olarak tercih edilebilmemiz tüm çalışanlarımızın katkıları ile sağlanacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz gereği, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirlemeyi ve sürdürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklerle İSG performansımızı tüm süreçlerimizde artırmaya ilişkin taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir; 

 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,
 • Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,
 • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
 • Gerekli olabilecek tüm İSG eğitimleri için olanak sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi,
 • İSG konularında çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları teşvik ederek tüm çalışma alanlarımıza yaygınlaştırmayı,
 • İSG ile ilgili fırsatları tespit etmeyi, süreçlerimize ve uygulamalarımıza entegre ederek değerlendirmeyi,
 • Başarılı bir İSG performansına ulaşmak için nicel hedefleri belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi,
 • Güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, İSG faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi temel almayı, taahhüt ederiz.

AFS, kurumsal bilginin hem kendisi hem de paydaşları açısından son derece mühim olduğunun bilincindedir. Bu sebepten dolayı, bünyesinde ISO 27001 standardının gerekliliğine bağlı kalan, yaşayan ve sürekli gelişen bir Bilgi Güvenliği Sistemi kurmuştur.

AFS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardını uygulayarak; varlık envanterindeki tüm bilgilerin varlığını, bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini sağlamış ve güvence altına almıştır.

Bilgi güvenliği sistem faaliyetlerinde;

• Risk analizleri ile süreçlerindeki devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi

• Yasalara ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşme şartlarına tam uyum sağlamayı

• Kendi personelinin de bu sistemin bir parçası olup BGYS’ne etkin katılımını, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyumlarının en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamayı

• Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bu olaylardan kazanılan tecrübeyi fırsata çevirmeyi

amaçlamakta ve taahhüt etmektedir.

AFS Havalandırma sektöründe kullanılan esnek hava kanalı ve ekipmanları üreticisi  olarak ,

Üretim  ve her türlü faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek  çevre üzerindeki olumsuz etkiler kontrol altında tutmak ,enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek , katı atık yönetimini en etkin bir şekilde yönetebilmek ve yine sıfır atık belgesi kapsam gerekliliklerini yerine getirmek şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.

AFS olarak benimsediğimiz “ çevreci üretim” amacı ile üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda çevreyi koruma konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefimizdir.

Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor , kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz.

 • Biz tüm enerji kaynaklarında israfın önlenmesi  inancı etkin ve verimli üretim prosesleri ile çalışmakta bunun sürekli iyileştirilmesi için planlar ile  hareket etmekteyiz.
 • Kaliteli ürün anlayışı ve uzun ömürlü kullanım ilkesi ile geri dönüşemeyen hammaddelerin tasarrufu sağlanmakta doğada birikimi önlenme hedeflenmektedir.
 • Lojistik faaliyetlerimizden oluşan enerji kayıplarının önüne geçebilmek için en etkin yükleme ve transfer olanakları sürekli araştırılmakta ve uygulanmaktadır.
 • Faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek
 • Tüm faaliyetelerin Çevre Yasal Mevzuatlarına ve Yönetmeliklerine uygun olarak

yürütülmesini taahhüt ederiz.

Kuruluşumuzun insan kaynakları politikası, çalışan verimliliğinin ve motivasyonunun en üst düzeye çıkarılarak kurumsal aidiyet duygusunun sürekliliği hedefine odaklanmıştır. Bu politikanın önceliği; kurum kültürüne ve temel değerlere sadık kalınarak uygun altyapılarla ve en modern biçimde insan kaynakları uygulamalarının yerine getirilmesidir. Yeniliğe ve değişime açık olarak çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, bilgi ve becerilerinin iş ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde yükseltilmesi ve kariyer planları doğrultusunda yönetim yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

 • Doğru pozisyonlar için doğru isimleri istihdam ederek sağlam ve sarsılmaz ekipler kurmak,
 • Liyakat esasıyla, performansa ve yeterliliğe dayalı bir terfi politikası yürütmek,
 • Çalışanlarla güvenilir ve etkili bir etkileşim kurmak için, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Değer zinciri sürecinde çalışma standartlarını iyileştirmek, adil iş dağılımı ve ücreti belirlemek,
 • Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkartmak, yönetici adaylarımızı organizasyonumuz içinde eğitmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri düzenlemek ve tedbirleri almak,
 • Çalışanların kişisel verilerini korumak,
 • Yenilikçi, üretken ve işini seven bir insan kaynağı oluşturarak kurum içinde rekabetçi bir yapı sağlamak,
 • Çalışanların, tazminat, yan haklar, sendika hakkı, iş/özel hayat dengesi çözümleri gibi haklarını gözetmek ve ilgili süreçleri prosedürlere bağlamak,
 • Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturmak, bu süreçleri belirlemek,
 • Çocuk işçi, çalışma izni olmayan personel ve zorla çalıştırmaya müsaade etmemek için gerekli tedbirleri almak.

       

 “Çalışan Etik Davranış Kuralları”, çalışanlarımızın temel davranış ilkelerini kapsar. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemelerin her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayacağı konularda, şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan “AFS Etik Davranış Kuralları” mız geçerlidir. Bu nedenle her seviyede AFS Boru çalışanının bu etik kuralları anlaması, kabul etmesi ve sorumluluklarını yerine getirirken bu kurallara uyum göstermesi gerekmektedir. Söz konusu etik kurallar 21. yy’ ın gerektirdiği iş etik ilkelerini kapsamasının yanı sıra önemli bir referansı da 20. yy’ da kurulan şirketimizin kurucu felsefesi ve iş ahlakı olduğunu da belirtmekte fayda var.  

Bu kitapçıkta yer alan kuralları siz değerli çalışanlarımızın desteğivle uygulayabilir, sürdürebiliriz. Kurum kültürümüzün ve itibarımızın zenginleşerek uzun yıllar boyunca devamlılığı hepimizin elindedir. Etik değerlerimizin yazılı hali olan bu çalışmanın, ortak iş yapma biçimimiz konusunda rehber olmasını temenni ederim.

AFS Etik Davranış Kuralları dokümanının çalışan tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu çalışanın bir üst amirine aittir.

Bizi yönlendiren temel değerler;

 • 30 yıllık deneyim
 • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkeleri,
 • İnsana ve emeğe değer
 • Verimli çalışma
 • Modern üretim teknolojisi
 • Çevreye ve yaşama dair değerlere saygı
 • Yüksek kalite üretim
 • Girişimcilik
 • İş ortaklarımızla uzun süreli ilişkiler

AFS  çevreye ve topluma, duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, yenilikçi, güvenilir, rekabetçi ürün ve hizmetler üreterek marka bilinirliğini arttırmayı misyon edinmiştir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası çapta çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve bayileri başta olmak üzere tüm paydaşları için güvenilirlik, saygınlık ve istikrar simgesi olmayı hedeflemektedir.

 

 1. Çalışan İlişkileri

Hepimizin çalışırken ve işle ilgili verdiğimiz kararlarda amaç, değer ve prensiplerimizi muhafaza etme sorumluluğu vardır. Her birimiz yaptığımız ya da söylediğimiz her şeyde ahlaki bir rol modeliz. Hepimiz etik kurallar kılavuzunu kimliğimizin bir parçası haline getirmeliyiz.

AFS, sürdürülebilir büyüme için katma değeri sağlayacak yetkin profesyonellerden oluşan, en çok tercih edilen ve herkesin parçası olmaktan gurur duyduğu ideal bir marka olmayı hedeflemektedir. Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranarak işveren markalaşması yolunda önemli aşamalar kaydetmiştir. Buna göre;

 • Markamızın geleceğine katkıda bulunacak nitelikli gençleri ve profesyonelleri bünyemize kazandırmak
 • İşe almada liyakati göz önünde bulundurarak ayrım yapmaksızın fırsat eşitliği sağlamak
 • Adil ücret politikası uygulamak,
 • Terfide fırsat eşitliği sağlayarak çalışanın şirkete bağlılığını artırmak,
 • Gerekli iş güvenliği tedbirlerini alarak çalışana her koşulda güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlarının sahip olduğu kabiliyet ve deneyimlerden azami faydalanmak
 • Çalışanlarının kendilerini geliştirebilmesi için eğitilmesi konusunda imkanların sağlanması,
 • Çalışma ortamında mobbing ve tacize hiçbir şekilde müsaade etmeyerek konuyla ilgili kesin yaptırımları uygulamak.

Çalışan ilişkileri bakımından temel prensipleri oluşturmaktadır.

 

 1. Şirket Dışı İlişkiler

AFS’nin şirket dışındaki paydaşları ile ilişkileri aşağıdaki prensipler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Tüm paydaşlardan iş etiği kurallarımız ve uygulama prensiplerimize uymaları beklenmektedir.

2.1.  Hissedar İlişkileri

 • Hissedarlarının yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını korumak,
 • Şirketimizin süregelen güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlamak, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı hedef alarak kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetmek.

2.2. Devlet İlişkileri

 • Hali hazırda faaliyet gösterilen veya ticari pozisyona yeni başlanacak ülkelerde ilgili tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymak.
 • Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak.

2.3. Müşteri İlişkileri

 • Müşterilere güvenli bir alışveriş taahhüdü ile uzun vadeli ilişkiler oluşturmak,
 • Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak,
 • Satış ve satış sonrası süreçte müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Müşterilere eksik veya yanlış bilgi vermemek,
 • Kaliteli ürün üretimi ve istikrarlı politikalar izlemek,

2.4. Tedarikçi, Bayi, Satıcı İlişkileri

 • İletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek,
 • Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,
 • Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ziyaretlerinde tedarikçi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.

2.5. Rakip ve Rekabet ilişkileri

 • Doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme veya kısıtlama amacı anlaşma ve davranışlardan kaçınmak,
 • Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak,
 • Şirketi temsilen katılınan dernek, meclis, oda vb. toplantılarda yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak.

2.6. Sosyal Sorumluluk

Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstererek, toplumun olumlu yönde gelişimi için proje üretmek, söz konusu projelere destek vermek,

2.7. Küresel Sorumluluk

Çevre politikası konusunda belirlenen küresel ilkelere uygun olarak ülkemiz ve dünyamız yararına hareket etmek.

 

 1. Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

Şirketimizin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması, tüm çalışanlarının birincil sorumluluğudur. Bu çerçevede, şirket çalışanlarının aşağıdaki prensipler doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir.

 • Yasalara uymak,
 • Kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek,
 • Görev esnasında ilgili iş etiği kurallarına uygun hareket etmek,
 • Yetkilendirilmediği sürece şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta veya yazışmada bulunmamak,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek, zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak,
 • Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 • Şahsi çıkar, siyasi aktivite için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını kullanmamak.

3.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

3.1.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 • Yeni geliştirilen ürünlerin fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak,
 • Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırların yetkisiz kullanımından kaçınmak.

 3.1.2. Bilgi Yönetimi

 • Tüm yasal kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Şirket için gizli kategorisine giren bilgiyi, üst yönetim onayı olmadan paylaşmamak,
 • Şirketin açıkladığı beyan ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek.

3.1.3. Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Terör, doğal afet vb. olması durumunda şirket çalışanları, bilgi ve bilgi sitemlerini, fabrika ve sahasını korumak için tedbir alarak, oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak. Kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,
 • Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak.

3.1.4. Gizlilik

 • Şirkete ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket ederek gizliliğini korumak,
 • İş gereği edinilen bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmamak,

3.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

3.2.1. Kendi veya yakınlar lehine işlem yapmama

Çalışanlar, işe giriş sırasında başka bir şirkette hisse sahibi olmaları durumunu bildirmek zorundadır. AFS bünyesinde çalışıldığı süre içerisinde çıkar çatışması olarak algılanabilecek durumlar söz konusu olduğu takdirde durum bir üst seviye amire bildirilmelidir.

 • Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının hisse veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermek,
 • Pozisyon ve yetkiden faydalanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,
 • Yapılacak kişisel yatırımlarda AFS ile çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
 • Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek,
 • Müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişiler, çalışanın birinci derece akraba olması durumunda üst amire bilgi vermek.

3.2.2. Davetlere Katılım ve Temsil

İş ilişkisi çerçevesinde kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; fuar, konferans, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan faaliyetler, yurt içi / dışı geziler, vb. davetlere katılım Genel Müdür onayına tabidir.

3.2.3. Hediye Almak ve Vermek

 Şirket ile iş ilişkisi içerisindeki özel/resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerde,

 • Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek,
 • Tedarikçilerden, bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep etmemek, teklif edildiğinde kabul etmemek.

 3.2.4. İşten ayrılanların AFS ile iş yapması

Çalışan, AFS bünyesindeki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi şirket kurarak veya bir şirkete ortak olarak AFS ile danışmanlık, komisyonculuk, satıcılık, bayilik veya benzeri şekillerde iş yapmanın olumsuz algılara sebep olabileceği göz önünde bulundurularak dikkat edilmesi gerekmektedir.

Böyle bir işbirliği söz konusu olacaksa AFS menfaatleri çerçevesinde hareket edilerek etik kurallara riayet edilmeli ve çıkar çatışmalarına izin verilmemelidir. Genel Müdür onayı gerektiren istisnai haller dışında olumsuz algılamaları önlemek için bu tür ticari ilişkilere çalışanın AFS bünyesinden ayrıldıktan sonra 2 yıl geçmeden onay verilmemelidir.

3.2.5. İçerden Bilgi Ticareti

AFS’ye ait her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek herhangi bir ticari menfaat elde etmeye çalışmanın yasal bir suç olduğunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek.

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimiz, işyerinde çalışan sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla çalışanlar kural ve talimatlara uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 • Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulunduramaz.
 • Uyuşturucu, bağımlılık yapıcı maddeler iş yerinde bulundurulamaz. Bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde çalışma yapılamaz.

 

 1. Siyasi Faaliyet Yasağı
 • Şirketimiz siyasi parti ve politikacılara bağış yapmaz.
 • İşyerlerinin sınırları içerisinde siyasi gösteri, propaganda ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.
 • Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanılamaz.

 

 1. Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri

6.1. İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

Çalışanlar, Etik Davranış Kuralları’nın ihlal edildiğine tanık olur veya öğrenir, mevcut durumdan şüphelenirse bunu birim amirine ve/veya genel müdüre iletmekle yükümlüdür. Bildirimde bulunan çalışanın 3. şahıslara ifşası AFS tarafından kesinlikle önlenecektir. Ancak söz konusu bildirimi yapan çalışanın, ihbar edilen çalışanın kariyerini olumsuz etkilemeye yönelik davranmamış olması önemlidir. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur. Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler de tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanarak bu doğrultuda yaptırımlar kişinin kendisine işleyecektir.

6.2. Etik Davranış Kurulu

Etik kurallara uygun olmayan durumların değerlendirilmesi, disiplin uygulamalarının devreye alınması ve uygulamalarda paralellik sağlanması için Etik Davranış Kurulu görev yapacaktır. Etik Davranış Kurulu Genel Müdür tarafından atanan isimlerden oluşur. Görev süresi 3 (üç) yıldır.

6.3. Disiplin Uygulaması

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

 • Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise; iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca işten çıkarma ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma.
 • Dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise sözlü veya yazılı uyarıda bulunma.

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Site kullanım dilini seçiniz.

You can conduct a detailed search of our products and services.