Su Ayak İzi

Su Ayak İzi

2023 yılı (Baz yıl) için AFS Boru Sanayi A.Ş. faaliyetleri kapsamında oluşan su ayak izi miktarı hesaplanmış ve su ayak izini azaltacak önlemlerin belirlenmesi, eğitim/farkındalık çalışmalarının yapılması ve doğal kaynakların daha sürdürülebilir kullanılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 

Su ayak izi politikamız;

  • Kullanılan tüketimin çevreye olan zararının belirlenmesi, iklim değişikliğinde oynadığı rolü ve sektörde yarattığı etkiye dikkat çekmek,
  • Doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığının bilincinde olarak kaynak kullanım verimliliğine önem vermeyi ve geri dönüşümlü malzeme kullanımına özen göstermek,
  • Sürekli iyileştirme kapsamında düzenlenecek eğitimler ile çalışan/tedarikçi ve paydaşların enerji ve doğal kaynak tüketimlerini azaltmak,
  • Çalışanlarımızı ve diğer paydaşlarımızı iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek,
  • Su kaynaklarını kontrol ederek öncelikle lokal bazda, daha sonra global seviyede yarattığı etkiyi azaltmak,
  • Çevresel ayak izimizi azaltmak için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
  • Kullanılan araç ve ekipmanlarda çevre dostu, düşük karbon emisyonlu olanların seçilmesine özen göstermek,
  • Su yönetimiyle ilgili yerel ve ulusal tüm kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uymak,
  • Kirliliğe, tüketime neden olabilecek faaliyetleri kontrol altında tutarak, çevreye verilecek zararları azaltmak,
  • Faaliyetlerimizle ilgili güncel veya geleceğe dönük karar alma süreçlerinde kararın çevresel etkisini de mutlaka değerlendirmek.

İklim değişikliğiyle mücadele için alınacak önlemlere, ulusal politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine, sorumluluk bilinciyle dâhil olmak her kurum ve bireyin görevidir. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Ülkemizin 2025 yılında su sıkıntısı çekecek 33 ülkeden biri olarak gösterilmesi, bu görevi daha hayati kılmaktadır.

Ürünlerimizin ve üretimimizin de vazgeçilmez bir unsuru olan suyun etkin  kullanımı ve akıllıcı yönetimi, sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. Suyun ve su kaynaklarının akılcı kullanılabilmesi için, şirketlerin su ayak izlerini hesaplaması gerekmektedir.

Şirketler, bunun bir gereği olarak uluslararası standartlara göre hazırlayacakları su ayak izi raporları ile akılcı bir su tüketim dengesi kurmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda AFS Boru Sanayi A.Ş.  faaliyetleri kapsamında oluşan su ayak izi miktarını hesaplamıştır. Su ayak izini azaltacak önlemleri belirleyerek önümüzdeki yıllarda su tüketimini azaltmaya yönelik bir yol haritası oluşturmuştur.

Söz konusu raporda, firmamız tarafından 01 Ocak 2021– 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan kapıdan kapıya (gate-to-gate) yaklaşımı esas alınmıştır ve yalnızca doğrudan su ayak izi (operasyonel sınırlar) hesaplanmıştır. Tedarik zinciri süreçleri raporlama kapsamı dışındadır.

Doğrudan su ayak izi kapsamındaki emisyon kategorileri şu şekildedir;

Mavi su ayak izi: Bir tesisin yıllık mavi su ayak izi belirli bir tatlı su kaynağından, bir yıl içinde tükettiği toplam su miktarını ifade eder.

Yeşil Su Ayak izi: Yağmur suyu kullanımının bir göstergesidir.

Gri Su Ayak İzi: Bir ürünün üretim süreci sonucu oluşan kirliliği ifade etmek için kullanılan bir göstergedir.

TS EN ISO 14046:2016 Su Ayak İzi Prensipler, Gereklilikler ve Kılavuz Standardı’ baz alınarak yapılan su ayak izi hesaplamalarına göre, 2023 yılına ait su kullanım türü ve kaynaklarına envanter tablosu aşağıda verilmiştir.

Tablo 1. 2023 Yılı Toplam Su Ayak İzi Envanteri Emisyonları

Kategori

Su ayak izi (m3)

Envanterdeki payı (%)

Tüketilen Su

Mavi Su Ayak İzi

3754

53,3

Yağmur Suyu

Yeşil Su Ayak İzi

0

0

 

Kirletilen Su

Gri Su Ayak İzi – KOİ

1501,6

Gri Su Ayak İzi – AKM

3284,8

46,7

Gri Su Ayak İzi – BOİ

1877,0

Toplam Su Ayak İzi*

7.038,8

100 %

 

*Gri su ayak izi hesaplamalarında en yüksek parametre dikkate alınır.

 

 

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Site kullanım dilini seçiniz.

You can conduct a detailed search of our products and services.